UNWE
Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на компютърна техника за нуждите на научноизследователски проект на тема „Развитие на туристическите райони в България........

08.06.2020

Доставка на компютърна техника за нуждите на научноизследователски проект на тема „Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“ по административен договор №КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019г.

дата на валидност: 27.07.2020

Периодична покупка на моторно гориво

03.02.2020

дата на валидност: 25.03.2020

Доставка на мобилни скенери за нуждите на УНСС

11.11.2019

дата на валидност: 15.01.2020

„Доставка на бонбониери и ядки за нуждите на УНСС“

29.07.2019

Договаряне без предварително обявление по ЗОП

дата на валидност: 10.10.2019

Доставка, национално персонализиране, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на УЕБ БАЗИРАНА ERP СИСТЕМА

26.03.2019

Доставка, национално персонализиране, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на УЕБ БАЗИРАНА ERP СИСТЕМА, СЪДЪРЖАЩА КОМПЛЕКС ОТ ПРОГРАМНИ БИЗНЕС ФУНКЦИИ (БИЗНЕС МОДУЛИ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ, ИНТЕГРИРАНА С CLOUDERA/HADOOP СИСТЕМА по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002“

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект

15.11.2018

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Централизирани и разпределени Хардуерни системи за Управление изследването при дигитализиране на икономиката в среда на големи данни с прилагане на облачно управление по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002

„Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“

10.08.2018

договаряне без предварително обявление по ЗОП

дата на валидност: 18.10.2018

Доставка на интернет достъп за РЦДО -гр.Хасково

01.08.2018

дата на валидност: 10.10.2018

"Строително-ремонтни дейности в УНСС"

23.05.2018

дата на валидност: 21.08.2018

„Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения“

11.04.2018

Договаряне без обявление по ЗОП

дата на валидност: 04.06.2018

ПЕРИОДИЧНА ПОКУПКА НА МОТОРНО ГОРИВО

06.03.2018

Документите по процедурата се намират на следния адрес: http://zop.unwe.bg/Document?folderId=238

дата на валидност: 27.03.2018

Доставка на хигиенни материали за нуждите на УНСС и поделения

28.08.2017

Публично състезание

дата на валидност: 23.10.2017

Строително-ремонтни дейности в УНСС

19.06.2017

дата на валидност: 22.08.2017

Tекущ ремонт на сградата на РЦДО - гр. Хасково

01.06.2017

дата на валидност: 14.08.2017

Доставка на хранителни продукти за УНСС и поделения

22.11.2016

Открита процедура

дата на валидност: 09.02.2017

Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС

22.11.2016

Публично състезание

дата на валидност: 13.01.2017