UNWE
Профил на купувача

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM за нуждите на Университет за национално и световно стопанство“