UNWE
Профил на купувача

Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни Business Source Complete на EBSCO Information Services по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“

дата на валидност: 2017-09-25