UNWE
Профил на купувача

“СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ЗНАЧИТЕЛНО МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ ПО ПРОЕКТ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002”

дата на валидност: 2018-09-10