UNWE
Профил на купувача

Закупуване и доставка на литература по проект „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор ДН05/6 от 14.12.2016 г.

Публично състезание

дата на валидност: 2017-10-23