UNWE
Профил на купувача

,,ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ОБЕКТ: „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА УНСС, ГР. СОФИЯ, КОРПУСИ „А“, „Б“ И „Е““