UNWE
Профил на купувача

Абонамент и доставка на руски и чуждоезикови периодични издания за 2018г. по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

дата на валидност: 2017-09-25