UNWE
Профил на купувача

Идентифициране на подходящи за изследване фирми, полева работа по събиране на емпирични данни /чрез анкети/ и тяхното обработване

дата на валидност: 2018-01-10