UNWE
Профил на купувача

Събиране, транспортиране, временно съхранение, предаване за временно третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО /излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/

дата на валидност: 2018-01-11